Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Henkilöannosmittaukset

Henkilöannos-
mittaukset

Säteilytyötä tekevän työntekijän säteilyaltistusta seuraamalla tulee varmistua, ettei säädettyjä annosrajoja ylitetä. Toiminnan laadun ja laajuuden mukaan altistuksen seuranta tarkoittaa joko annostarkkailua tai työolojen tarkkailua.

Työntekijöiden säteilyannosten mittaamiseen käytetään kehon pinnalla pidettäviä henkilökohtaisia annosmittareita eli henkilödosimetrejä. Tavallisen henkilödosimetrin lisäksi käytettävissä on sormi- ja silmädosimetri sekä neutronidosimetri. Dosimetrit toimitetaan asiakkaalle ja palautetaan Doseco Oy:lle postitse.

HENKILÖDOSIMETRI

Tavanomaisella henkilödosimetrillä mitataan fotoni- ja beetasäteilyn aiheuttamaa säteilyannosta. Mikäli työssä on mahdollista altistua neutroneille, käytetään neutronisäteilyn havaitsevaa henkilödosimetriä.

Dosimetreinä käytetään termoloistedosimetriä (TLD), joka on ns. passiivinen säteilyannosmittari. Mittauksen tulokset saadaan käyttöjakson päätyttyä, kun dosimetri on toimitettu Dosecolle luettavaksi.

DOSIMETRIN KÄYTTÄMINEN

Henkilödosimetri sijoitetaan mahdollisimman kohtisuoraan ja oikein päin säteilylähteeseen nähden. Yleensä paras paikka on työntekijän rinnassa työvaatteeseen kiinnitettynä. Käytettäessä säteilysuojaimia, henkilödosimetri sijoitetaan niiden ulkopuolelle. Työssä, jossa altistus on yli 20 mSv vuodessa, on käytettävä lisäksi toista dosimetriä säteilysuojaimen alla efektiivisen annoksen määrittämistä varten.

Dosimetrin radioaktiivista kontaminoitumista tulee välttää. Kontaminaatiotilanteessa dosimetri on puhdistettava välittömästi ja
asiasta on ilmoitettava palauttamisen yhteydessä.

SORMI- JA SILMÄDOSIMETRI
Sormidosimetrillä mitataan käsien säteilyannokset. Käsien annoksen mittaaminen voi olla tarpeen mm. toimenpideradiologiassa, röntgendiagnostiikassa kiinnipidossa, radioaktiivisten isotooppien käsittelyssä sekä korjaus- ja huoltotöissä, joissa käsitellään säteilylähteitä.

Koska säteilyannos vaihtelee käden eri osissa, sijoitetaan sormidosimetri työskenneltäessä paikkaan, mihin suurin sädeannos kohdistuu ja suunnataan ilmaisin säteilylähdettä kohden.

Sormidosimetrin puhdistamiseen tai desinfiointiin voidaan käyttää tavanomaisia pesuaineliuoksia, alkoholia, käsien desinfiointiainetta ja etyylioksidia. Ilmaisin on nesteenpitävä. Sormidosimetriä ei saa kuumentaa yli 80°C. Läpinäkyvällä linssillä suojatun säteilyilmaisimen painaminen terävillä esineillä on ehdottomasti kielletty. Sormidosimetriä ei saa purkaa, eikä peittää esimerkiksi teipillä.

Sormidosimetria voidaan käyttää myös silmäannoksen likiarvon määrittämiseen. Tämä ei ole STUK:n hyväksyttämän annosmittauspalvelun mukaista palvelua, joten annoksia ei lähetetä STUK:een.
TAUSTAMITTAUS

Määritettävä annos kuvaa säteilytyöstä työntekijälle aiheutunutta säteilyannosta, josta on taustasäteilyn osuus vähennetty. Doseco huolehtii työpaikkakohtaisen taustasäteilyn mittaamisesta erillisellä taustadosimetrillä.

Taustadosimetriä säilytetään paikassa, jossa se altistuu vain normaalille luonnon taustasäteilylle. Taustadosimetri tulee sijoittaa samaan paikkaan, missä säilytetään henkilödosimetrejä, kun ne eivät ole käytössä. Taustadosimetriä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ja se tulee palauttaa käyttöjakson päätyttyä muiden dosimetrien mukana. Paras tapa säilyttää dosimetrejä on erillisessä telineessä ja kaikki samassa huoneessa.

Taustamittauksesta ei peritä erillistä maksua ja mittauspalvelu tekee sen 2-3 vuoden välein.

Mittausmenetelmät

Mittaus-
Menetelmät

Henkilöannosmittauksella tarkoitetaan ulkoisen säteilyn aiheuttaman annoksen määrittämistä kehon pinnalla pidettävällä annosmittarilla (dosimetri). Dosimetrinä käytetään joko termoloisteannosmittaria (TL-dosimetri, TLD) tai DIS-dosimetriä. Käsien ja ihon annosta mitataan sormessa pidettävällä sormidosimetrillä.

Mitatusta annoksesta vähennetään työpaikan taustasäteilyn osuus, joten raportoitu annos ilmoittaa työstä aiheutuvan säteilyannoksen. Dosimetrit kalibroidaan mittanormaalilaboratoriossa mittaussuureisiin syväannos (Hp(10)) ja pinta-annos (Hp(0,07)).

TERMOLOISTEDOSIMETRI

Termoloisteilmiöön perustuvaa menetelmää käytetään yleisesti säteilyannosten mittaamiseen. Säteily saa aikaan kiteessä viritystiloja, jotka jäävät kidehilan ’loukkuihin’. Kidettä lämmitettäessä viritystilat purkautuvat valona, joka mitataan valomonistinputkella. Kun mitataan lämmityksen aikana kiteestä emittoituva valo, saadaan hehkukäyrä, jonka rajaama pinta-ala on verrannollinen säteilyannokseen. Tavanomaisella henkilödosimetrillä mitataan fotoni- ja beetasäteilyn aiheuttamaa säteilyannosta.

Termoloistedosimetrin toiminta-alue

Annosalue0,1 – 1000 mSv
Energia-alue fotonisäteilylle Hp(10) ja Hp(0,07)20 keV – 1,3 MeV
Energia-alue beetasäteilylle Hp(0,07)0,8 – 2,3 MeV

Dosecon TL-dosimetri koostuu detektorikortista ja dosimetrikotelosta. Kortissa on 4 detektoripaikkaa ja 3 detektoria, joiden paksuus on 0.381 ± 0.020 mm. Detektoreina käytetään LiF kidettä (kauppanimike TLD 100).

Dosimetrikortit luetaan TLD-lukijalla. Ennen seuraavaa käyttöä kide lämmitetään uudelleen ja varmistetaan, että se on tyhjä.

Kiteen herkkyys vaihtelee säteilyn energian mukaan. Tämä korjataan annoslaskennassa. Kiteen viritystilat purkautuvat hitaasti myös itsestään. Tämä ns. fading-ilmiö korjataan annoslaskennassa.

DIS-DOSIMETRI

DIS-dosimetrin toimintaperiaate perustuu ionisaationkammioon, josta säteilyn synnyttämät varaukset kerätään puolijohteen avulla. Dosimetri voidaan lukea erillisellä luentalaitteella koska tahansa, luenta ei tyhjennä dosimetriä. Luentalaite voi olla lähellä dosimetrin käyttöpaikkaa, joten esim. päiväkohtaisten tai tehtäväkohtaisten annosten seuranta on mahdollista. Dosimetrissä on useita mittakammioita ja jokaisella kammiolla on oma mittausalue ja -kapasiteetti. Kun kammio tulee täyteen, täytyy se tyhjentää eli ns. ’kovanollata’.

DIS-dosimetrin toiminta-alue

Annosalue 0,1 – 1000 mSv
Energia-alue fotonisäteilylle Hp(10) 16 keV – 9 MeV
Energia-alue fotonisäteilylle Hp(0,07) 6 keV – 9 MeV
Energia-alue beetasäteilylle Hp(0,07) 240 keV – 2,2 MeV
SORMI- JA SILMÄDOSIMETRI

Sormidosimetri koostuu kolmesta pääosasta: Kannesta (läpinäkyvä linssi), säteilyilmaisimesta ja sormusosasta. Säteilyilmaisimena toimii termoloistekide (7LiF: Mg, Cu, P ).


Dosimetri soveltuu röntgen- ja gammasäteilyn sekä beetasäteilyn mittaukseen. Dosimetri on tyyppitestattu PTB:llä Saksassa.


Silmädosimetriannokset (Hp(0.07)) eivät ole STUK:n hyväksymän annosmittauspalvelun mukaista toimintaa, mutta silmädosimetrilla saat luotettavan likiarvon silmäannokselle. Yleisesti silmäannokset mitataan suureella Hp(3).


Sormi- ja silmädosimetrin tekniset tiedot

Yhteenveto teknisistä tiedoista

Säteilylaatu Fotoni- ja beetasäteily
Mittaussuure Pinta-annos Hp (0,07)
Mittausalue 1,0 mSv – 10,0 Sv

Dosimetrin nimelliskäyttöalueet

Fotonienergia 20 keV – 1400 keV
Elektronienergia 50 keV – 2300 keV
Säteiden tulokulma 0° ± 60°
Ympäristön lämpötila 10° – 40°
Suhteellinen ilmankosteus 10% – 90%
Auringonvalo 0 W/m2 – 1000 W/ m2
Veden kestävyys 0 h – 24 h
Mekaaninen shokki 0 m/s2 – 4900 m/s2
NEUTRONIDOSIMETRI
Dosecon käyttämä neutronidosimetri on TL-dosimetri joka perustuu albedo-periaatteeseen sekä 6Li ja 7Li isotooppien erilaiseen neutroniherkkyyteen. 6Li on huomattavasti herkempi neutroneille kuin 7Li. Koska isotooppien herkkyys gammasäteilylle on sama, niin tällöin voidaan erottaa annoksen neutroni- ja gammakomponentit erikseen. 6Li -isotoopin vaste muuttuu voimakkaasti neutronienergian mukaan ja on herkimmillään termisillä neutroneilla.

Energiavasteen epälineaarisuutta voidaan parantaa mittaamalla kehosta sironneita ns. albedo-neutroneita. Albedo-dosimetrissä on kaksi paria 6Li ja 7Li kiteitä, joista toinen pari on suojattu neutroneita absorboivalla boorimuovilla edestä tulevalle säteilylle

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntija-
palvelut

Olemme käytettävissäsi kun tarvitset apua säteilyn mittaamiseen ja säteilyturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Myös laatuasiat ovat meille tuttuja ja tarjoamme osaamistamme laatujärjestelmänne kehittämisessä ja ylläpidossa.

Lomakkeet

LOMAKKEET

Lomakkeet ovat tietoturvasyistä tulostettavia ja postitettavia.

ANNOSTARKKAILULOMAKE

Tulostettava lomake, jolla voit ilmoittaa aloittavia tai lopettavia säteilytyöntekijöitä. Samat tiedot voit antaa meille myös soittamalla tilauspalveluumme (p. 010 841 7000)

DOSINETTI-TUNNUKSET

Tulostettava lomake, jolla pyydät käyttäjätunnukset Dosecon extranet-palveluun – Dosinettiin.

Referenssit

Olemme käytettävissäsi kun tarvitset apua säteilyn mittaamiseen ja säteilyturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Myös laatuasiat ovat meille tuttuja ja tarjoamme osaamistamme laatujärjestelmänne kehittämisessä ja ylläpidossa.

Tässä muutamia referenssejä, joita olemme tehneet teollisuudelle, terveydenhuollolle ja koulutusorganisaatioille.

Teollisuus

-Selvitys ja suositukset romumetallin joukossa olevan säteilylähteen havaitsemisesta metallivalimoissa (Metso Oyj)
– Selvitystyö pienienergisen röntgenlaitteen säteilykentistä
(Oxford Instruments Analytical 2011)
– Mittausjärjestelmän laadunvalvonta
(Olkiluodon voimalaitos 2011)
– Selvitystyö pienienergisen röntgenlaitteen säteilykentistä
(Oxford Instruments Analytical 2010)
– Selvitystyö pienienergisen röntgenlaitteen säteilykentistä
(Oxford Instruments Analytical 2009)
– Selvitystyö elektronisesta dosimetrista
(Olkiluodon voimalaitos 2009)
– Selvitys neutronidosimetriasta
(Loviisan voimalaitos 2006)
– Suurten fotoniannosten määritys TLD -menetelmällä
(Olkiluodon voimalaitos 2005)
– Henkilöannosmittaukset TLD-menetelmällä Olkiluodon voimalaitoksella 2003 alkaen

Terveydenhuolto

– Selvitystyö natiivikuvauslaitteiden säteilyannostasoista (OYS 2008)
– Keskosten säteilyaltistuksen mittaaminen röntgentutkimuksissa
(KYS 2008)
– Läpivalaisulaitteiston spektrimittaus (K-S keskussairaala 2008)
– Kilpirauhassuojan vaikutus annostasoihin lasten röntgentutkimuksissa
(HUS-Röntgen, Kätilöopiston sairaala 2005)

Koulutus

Luennot vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutuksessa (AEL)

  • Säteilyn luonne ja ominaisuudet
  • Säteilyn yksiköt ja mittaaminen
  • Säteilyaltistuksen mittaaminen

– Luennot säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden ”Säteily ja terveys” -kurssilla (Työterveyslaitos)

UKK